Regulamin

I Zagadnienia wstępne

Sklep inceptolazienki.pl jest własnością firmy INCEPTO ŁAZIENKI Marita Vesa z siedzibą we Wrocławiu, ul.J.S.Bacha 13, 50-305 WROCŁAW posiadającej numer informacji podatkowej NIP 8992656936, REGON: 521722448 (zwaną dalej Sklepem).

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wyposażenia łazienek obejmujący m.in. ceramikę sanitarną, baterie, wanny, brodziki, kabiny, panele i zestawy prysznicowe, stelaże podtynkowe, zlewy, meble i akcesoria łazienkowe oraz kafle.

Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Sklep prowadzi swoją działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego co najmniej następujące kryteria:

dostęp do łącza internetowego,

przeglądarka internetowa.

II Oferta sklepu

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.

Sprzedawane przez Sklep produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

Niektóre z produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), jeśli zajdzie taka okoliczność Klient zostanie niezwłocznie o niej poinformowany przez pracownika Sklepu.

III Klienci

Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie inceptolazienki.pll (Klienci Zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (Nowi Klienci).

Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie inceptolazienki.pl. W formularzu Klient powinien wskazać następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko lub nazwę,
 2. b) adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
 3. c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby),
 4. d) NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej),
 5. e) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
 6. f) adres e-mail,
 7. g) nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania ze Sklepu (login),
 8. h) hasło.

Utworzenie takiego konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia, śledzenie statusu złożonych zamówień oraz oglądanie historii dokonanych zakupów.

Klient zobowiązany jest powstrzymać się przed umieszczaniem na stronie internetowej Sklepu treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

Sklep uprawniony będzie do uniemożliwienia Klientowi korzystania z usług Sklepu w przypadku naruszania przez Klienta postanowień ust. 4 powyżej, a także w przypadku wielokrotnego składania zamówień bez zamiaru ich realizacji.

IV Zamówienia

Zamówienie można złożyć, korzystając z formularza na stronie inceptolzaienki.pl, pocztą elektroniczną na adres: sklep@inceptolazienki.pl.pl lub telefonicznie pod numerem 727 455 552, stacjonarnie 71 7405006

Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

 1. a) umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów i określenie jego ilości,
 2. b) potwierdzenie danych osobowych w przypadku Klientów Zarejestrowanych lub wprowadzenie do formularza danych przewidzianych w pkt III ust. 2 lit a-f niniejszego regulaminu w przypadku Nowych Klientów,
 3. c) dokonanie wyboru miejsca dostawy,
 4. d) dokonanie wyboru metody płatności,
 5. e) akceptację regulaminu i potwierdzenie zamówienia,

Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta z zastrzeżeniem ust. 8.

W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu produktów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie, o którym mowa w pkt XII regulaminu. Takie zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie przez Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep Incepto Łazienki

Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient, wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

W przypadku zamówienia na płytki ceramiczne poniżej 4m2 do zamówienia może być dodana opłata w wysokości 40 zł za przygotowanie towaru do wydania lub wysyłki.

V Formy płatności

Klient, składając zamówienie, ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru:

 1. a) Przelew bankowy – przelew należności na konto sklepu.
 2. b) Gotówka przy odbiorze – płatność gotówką przy odbiorze towaru z naszego magazynu lub przy dostawie naszym transportem.
 3. c) Pobranie (Kurier) – płatność gotówką przy odbiorze paczki (tylko przesyłki kurierskie) za dodatkową opłatą.

Sklep każdorazowo informuje Klienta o wysokości opłat związanych z wyborem danego sposobu płatności przed dokonaniem wyboru przez Klienta.

W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności zamówienie realizowane jest dopiero z chwilą wpłynięcia na konto Sklepu płatności wraz z kosztami wysyłki.

VI Transport

Na terenie Polski towar dostarczany jest zarówno transportem własnym Sklepu, jak i za pomocą zewnętrznego przewoźnika stosownie do decyzji Klienta.

Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju towaru (rozmiar, waga).

Koszt przesyłki transportem własnym sklepu uzależniony jest od rodzaju towaru (rozmiar, waga) oraz od odległości pomiędzy magazynem centralnym a miejscem dostawy.

O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.

Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

VII Czas realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia Sklep poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.

O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia (telefonicznej bądź poprzez pocztę elektroniczną), która odbywa się w ciągu 48h (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.

VIII Gwarancja

Towar oferowany przez Sklep może być objęty gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.

Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna załączona do produktu.

W sytuacji gdy karta gwarancyjna nie została wypełniona przez Sklep, zgłaszając roszczenia z gwarancji, należy załączyć dowód zakupu produktu.

Na żądanie Klienta Sklep dokona wypełnienia karty gwarancyjnej po przesłaniu jej na adres Sklepu. Zostanie ona niezwłocznie odesłana Klientowi po wypełnieniu.

Roszczenia z gwarancji powinny być kierowane do autoryzowanych placówek serwisowych na terenie Polski (wskazane przez producenta lub importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej, na stronie internetowej producenta lub bezpośrednio do Sklepu.

IX Faktury VAT

Do każdego zakupionego w sklepie inceptolzaienki.pl produktu dołączana jest faktura VAT.

W przypadku gdy Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia nie podał numeru NIP, faktura może go nie zawierać.

Na żądanie Klienta Sklep uzupełni treść faktury o podany przez Klienta numer NIP.

X Wydanie towaru

Chwilą wydania towaru jest moment odbioru produktu z magazynu firmy, a w przypadku gdy towar jest przesyłany do Klienta – moment odbioru produktu od przewoźnika lub przedstawiciela Sklepu, który dostarczył towar.

Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.

Z uwagi na treść ust. 3 powyżej Klient, akceptując regulamin, przenosi na Sklep wszystkie przyszłe roszczenia, które będą mu przysługiwać wobec przewoźnika z tytułu zaginięcia, uszkodzenia, ubytku lub opóźnienia w dostawie towaru.

XI Odpowiedzialność za wady produktu i niezgodność z umową

Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wad lub niezgodności z umową zakupionego produktu wynika z następujących przepisów prawa:

 1. a) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 w przypadku gdy zakup dokonany został przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową albo
 2. b) Kodeks cywilny we wszystkich pozostałych przypadkach.

Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń przewoźnikowi i zażądania sporządzenia protokołu szkodowego.

W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, Sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie przewozu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.

Reklamacje mogą być składane:

 1. a) w formie pisemnej na adres Sklepu,
 2. b) drogą mailową na adres sklep@inceptolazienki.pl.

W przypadkach, gdy przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie lub ubytki przesyłki, które mogły powstać w czasie przewozu przesyłki, do reklamacji należy załączyć kopię protokołu szkodowego lub inny dowód dochowania obowiązku opisanego w ust. 2 i 3 powyżej. Brak stosownych dowodów może zostać uznany za niedopełnienie w/w obowiązków i spowodować konsekwencje opisane w ust. 4 powyżej.

XII Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy bez podawania przyczyn.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku:

 1. a) świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy,
 2. b) dotyczącym nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. e) świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. f) dostarczania prasy,
 7. g) usług w zakresie gier hazardowych.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Obowiązek ten nie uważany będzie za spełniony w przypadku zwrotu zakupionego towaru w przesyłce za pobraniem.

Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

Zwrot wpłaconych przez Klienta środków uwzględniający koszty przesyłki do Klienta dokonany będzie niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.

Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej fakturę potwierdzającą dokonanie transakcji, od której Klient odstąpił.

XIII Regulamin

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. O konieczności akceptacji regulaminu Klient będzie każdorazowo powiadamiany na etapie składania zamówienia.

Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.

Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Klient ma prawo powoływać się na postanowienia niniejszego regulaminu korzystniejsze dla niego w stosunku do postanowień regulaminu obowiązującego do dnia 25.05.2018 r. również w odniesieniu do zamówień, które zostały złożone przed wejściem w życie niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sklep z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed dniem zmiany regulaminu.

XIV Dane osobowe

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Incepto Łazienki Mariusz Vesa ul. J.S.Bacha 13, 50-305 Wrocław, zarejestrowana przez Przezydenta Wrocławia jako indywidualna działalność gospodarcza. pod numerem 219597. REGON: 080028039, NIP: 973-060-30-69.

1.2. Incepto Łazienki przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

1.3. Incepto Łazienki sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Incepto Łazienki zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

1.4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 091074.

1.5. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.

1.6. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 1.5 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Sprzedawców są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.

1.7. W celu realizacji zamówień, Incepto Łazienki udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zamówienia.

1.8. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.

1.9. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmom PayU SA lub PayPal, świadczących usługę płatności online.

1.10. Zgodnie z obowiązującym prawem, zpseudonimizowane dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Incepto Łazienki, np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

1.11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Incepto Łazienki, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

1.12. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny Incepto Łazienki jest tzw. uzasadniony interes administratora.

1.13. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, Incepto Łazienki udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

1.14. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1.15. Incepto Łazienki zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Incepto Łazienki stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Incepto Łazienki może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Incepto Łazienki lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

1.16. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

1.17. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Incepto Łazienki zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

1.18 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zobowiązania Użytkowników

2.1. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Incepto Łazienki w związku z realizacją czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od Incepto Łazienki informacje wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień oraz wysyłką towarów zakupionych za pośrednictwem Incepto Łazienki. O wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klient jest każdorazowo informowany na etapie składania zamówienia.

XV Prawa autorskie

Publikując komentarze lub opinie na stronie internetowej Sklepu, Klient udziela Sklepowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania tych komentarzy lub opinii na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w przepisach prawa obowiązujących w dacie umieszczenia danego komentarza lub opinii.

Licencja udzielona będzie na okres 10 lat.

XVI Prawo właściwe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, a także ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

XVII Sąd właściwy

W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem, będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

XVIII Kontakt ze Sklepem

Wszelka korespondencja, a także towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane na adres Sklepu, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Kupującemu inny adres.

Klient może kontaktować się ze Sklepem również w drodze formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także za pomocą poczty elektronicznej lub tefonicznie.

XIX Postanowienia końcowe

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.

Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej www.net-armatura.pl oparte są na informacjach i zapewnieniach producentów i nie w każdym wypadku Sklep ma możliwość ich weryfikacji. Istnieje zatem możliwość, że opisy i dane nie odpowiadają rzeczywistości. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru z umową.

Sklep informuje, iż zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem.